Sök och boka kurs

Allmänna villkor

När du blir kund hos oss eller bokar dig på kurs gäller vissa bestämmelser såsom registrering av personuppgifter, betalningsvillkor, ångerrätt, reklamationer och garantifrågor. Alla dessa villkor hittar du här.

Avtal: Juridiskt bindande överenskommelse mellan Trafikverksskolan och Företagskund gällande köp av utbildningstjänster.

Bekräftelse: E-postmeddelande från Trafikverksskolans lärplattform som intygar att Trafikverksskolan mottagit och accepterat beställningen.

Beställare: Chef eller utbildningssamordnare som i sin roll ansvarar för beställning av utbildningstjänster hos en viss Företagskund.

Ansvarig beställare: Chef över alla beställare hos en Företagskund som äger kontrollbehörigheten över alla beställningar som görs av företagsanställda.

Företagskund: Trafikverksskolans avtalsmotpart, köpare av utbildningstjänster.

Kursbokning: Beställning av utbildningstjänst.

Kursavgift: Ersättning som betalas av Företagskund för utbildningstjänsten.

Kursdeltagare: Anställd hos en Företagskund som deltar i en eller flera utbildningar

Kurskallelse: E-postmeddelande från Trafikverksskolans lärplattform som Kursdeltagaren får tidigast fyra veckor före kursstart med viktig information inför kursen.

Påminnelse: E-postmeddelande som skickas 2-5 dagar innan kursstart med information om kurstillfället.

Registreringskod: Identifieringskod för Företagskunden som används i syfte att fastställa Kursdeltagarens anslutning till respektive företag.

Trafikverksskolans lärplattform: Även kallat Mina kurssidor är en digital utbildningsplattform som infördes i Trafikverksskolans verksamhet 2020 med syfte att effektivisera inlärningsprocessen och automatisera kursadministrationen.

”Företagskund” ska vara registrerad som användare av lärplattformen för att kunna beställa utbildningstjänster. Följande uppgifter ska meddelas vid registrering:

• Företagets namn
• Organisationsnummer
• Fakturaadress
• Telefonnummer
• Namn och e-post till ”Ansvarig beställare”.

”Ansvarig beställare” anses ha fullmakt att ingå avtal i ”Företagskundens” namn och för dennes räkning. Det är således ”Företagskundens” ansvar att till Trafikverksskolan kontinuerligt kommunicera relevanta ändringar, tillägg och borttagande av  ”Ansvarig beställare”. Ändringar, tillägg och borttagande meddelas till trafikverksskolan@trafikverket.se

Registreringskoden utgör en identitetshandling för ”Företagskunden” och den ska hanteras med aktsamhet. Trafikverksskolan skickar registreringskoden, kundnummer samt länk till allmänna bestämmelser till angiven ”Ansvarig beställare” som därefter ansvarar för att distribuera koden internt till ”Beställare” och/eller ”Kursdeltagare”. ”Ansvarig beställare” ska till Trafikverksskolan anmäla relevanta ändringar, tillägg och borttagande av ”Beställare” och ”Kursdeltagare”.

Om ”Ansvarig beställare” misstänker att koden har kommit i orätta händer ska Trafikverksskolan omedelbart informeras om detta. Trafikverksskolan kan ombesörja en ny registreringskod i de fall när risken för missbruk bedöms vara allvarlig. ”Ansvarig beställare” har en aktsamhetsplikt för kodens användning i verksamheten.

”Ansvarig beställare” mottar information via epostmeddelande om alla kursbokningar i Trafikverksskolans lärplattform som görs av antingen ”Beställare” eller ”Kursdeltagare”. ”Ansvarig beställare” har kontrollansvar gällande eventuella obehöriga kursbokningar.

Vid självregistrering ska ”Kursdeltagarens” personnummer anges för att möjliggöra inloggning med BankID. Om ”Kursdeltagaren” saknar personnummer eller har skyddad identitet ska denne kontakta Trafikverksskolan på e-post trafikverksskolan@trafikverket.se eller telefon 010-124 30 30. Efter genomförd kursbokning skickas en e-postbekräftelse till ”Kursdeltagare” och ”Ansvarig beställare”. När bekräftelsen mottas av motparten har ett bindande avtal ingåtts.

Självregistreringen medför betalningsskyldighet för alla kursbokningar som görs via Trafikverksskolans lärplattform oavsett om kursbokning gjordes av en ”Beställare” eller av ”Kursdeltagare”. ”Ansvarig beställare” beslutar för sitt företag om kursbokningen ska göras av ”Beställare” eller ”Kursdeltagare”.

"Företagskunden" via "Ansvarig beställare" ansvarar för att se till att medarbetaren ("Kursdeltagaren") som bokar sig på kurs skriver i rätt fakturareferens utifrån "Företagskundens" interna rutiner och önskemål.

Cirka fyra veckor innan kursen startar skickas e-postkallelse till ”Kursdeltagaren” med uppgifter om datum, kurstid, adress, lokal och annan viktig information. Har en kursbokning genomförts senare än fyra veckor innan kursstart skickas en kallelse i samband med bekräftelsen.

Om- och avbokning som görs senast 29 dagar innan kursstart debiteras inte. Görs en om- eller avbokning mellan 14-28 dagar innan kursstart debiteras 50% av kursavgiften. För om- och avbokning, oavsett orsak, senare än 14 dagar innan kursstart eller under kursens gång, debiteras hela kursavgiften. Trafikverksskolan ersätter inte ”Kursdeltagarens” kostnader för resor och logi i samband med om- och avbokning. Om- och avbokning för logi i samband med kurs i Ängelholm ska göras senast klockan 12.00 dagen innan ankomst.

Om ”Kursdeltagaren” uteblir från ett bokat kurstillfälle är detta kurstillfälle förbrukat. ”Kursdeltagaren” kan således inte kostnadsfritt ta igen tillfället senare. ”Företagskunden” får ingen ekonomisk kompensation för det tillfälle då ”Kursdeltagaren” var frånvarande.

Rätten att överlämna sin utbildningsplats till en annan gäller under förutsättningen att Trafikverksskolan mottar meddelande med information om ersättarens namn och kontaktuppgifter senast dagen innan kursstart.

”Kursdeltagaren” debiteras ingen kursavgift om Trafikverksskolan tvingas ställa in kursen. Detsamma gäller om Trafikverksskolan tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att ”Kursdeltagaren” inte kan delta i kursen.

Kursavgiften anges på kurssidan i Trafikverksskolans lärplattform. ”Kursdeltagarens” kostnader för resor och logi omfattas ej. Ersättningen regleras årligen och mervärdeskatt tillkommer. Betalning av kursavgiften ska ske i enlighet med faktura som skickas ut till ”Företagskunden”.

Om inte annat framgår av fakturan ska betalning ske inom trettio (30) dagar från mottagandedatum för fakturan. Vid utebliven eller försenad betalning har Trafikverksskolan rätt till dröjsmålsränta med referensräntan plus åtta (8) procent.

Om betalning inte har skett inom sju (7) dagar efter utfärdad påminnelse, har Trafikverksskolan rätt att avbryta leveransen av utbildningar till ”Företagskunden” eller kräva betalning i förskott för alla framtida kurstillfällen.

Trafikverksskolan äger rätten att verifiera ”Företagskundens” kreditvärdighet i samband med en ny beställning. Om ”Företagskunden” försätts i konkurs, träder i likvidation, inleder ackordsförfarande, ställer in betalningar eller ådrar sig näringsförbud har Trafikverksskolan rätt till att häva avtalet.

Våra priser regleras årligen. Priserna avser kurser som genomförs innevarande år. Alla kurspriser är exklusive moms om inget annat anges.

”Kursdeltagaren” är skyldig att följa Trafikverksskolans arbetsmiljö-, miljö- och säkerhetsanvisningar för säkert arbete och använda tillhandahållen skyddsutrustning i de fall det är aktuellt.

”Kursdeltagaren” förbinder sig att inte sprida Trafikverksskolans upphovsrättsligt skyddade studiematerial.

”Kursdeltagaren” är skyldig att följa Trafikverksskolans ordningsregler inklusive alkohol- och narkotikapolicy.

”Kursdeltagaren” ansvarar för att använda tillgången till Trafikverksskolans lärplattform i enlighet med fastställda regler och enbart i utbildningssyfte.

Eventuella avvikelser från gällande regler rapporteras till relevant ”Ansvarig beställare”. Allvarliga avvikelser medför skadeståndsskyldighet för ”Företagskunden”.

”Företagskunden” ska säkerställa att det finns erforderligt försäkringsskydd för ”Kursdeltagaren” under utbildningstiden.

När en kursdeltagare inte längre erhåller anställning hos ”Företagskunden” ska ”Ansvarig beställare” underrätta Trafikverksskolan om detta. ”Kursdeltagarens” användarkonto kommer därmed inaktiveras och kopplingen till ”Företagskunden” bryts. Erhåller ”Kursdeltagaren” en ny anställning hos en annan kund flyttas ”Kursdeltagarens” användarkonto över till den.

”Kursdeltagaren” äger rätten till kostnadsfritt registerutdrag.

”Kursdeltagaren” äger rätten att få sina personuppgifter uppdaterade inklusive vid ändringar som angår ny anställning och företagstillhörighet. I samband med avslutad anställning hos en ”Företagskund” rekommenderas att ”Kursdeltagaren” begär ett registerutdrag från sitt användarkonto för att få sammanställda alla sina avslutade och pågående utbildningar. Kontot inaktiveras och personuppgifterna lagras vilande i systemet under tiden kontot saknar anslutning till en ”Företagskund”. När kontot återaktiveras kommer personuppgifterna på nytt behandlas i utbildningssyfte och anslutas till den nya ”Företagskunden”.

”Kursdeltagare” har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling samt är berättigad att resa invändningar mot en viss behandling.

Rätten till radering innebär att ”Kursdeltagare” är berättigad att ansöka om radering och Trafikverksskolan i egenskap av personuppgiftsansvarig ska ta emot ansökan och behandla den. Radering beviljas inte i de fall när det allmänna intresset kräver att personuppgifterna vidare bevaras och arkiveras.

I samband med personuppgiftsinsamlingen har ”Kursdeltagare” rätt till information angående vilka uppgifter som insamlas och vidare bearbetas, vilka behandlingar som görs och i vilket syfte samt på vilken rättslig grund. Personuppgifterna arkiveras efter 10 år eller om ett inaktivt konto inte återaktiveras inom kommande 6 månader.

Trafikverksskolan har ingen ersättningsskyldighet mot ”Företagskunden” om Trafikverksskolan hindras att utföra sina åtaganden i rätt tid på grund av förhållanden som inte kunnat förutses och vars menliga inverkan inte rimligen kunnat undanröjas.

Villkoren i allmänna bestämmelser börjar gälla när ”Företagskunden” accepterat villkoren i samband med registrering via Trafikverksskolans lärplattform.

Uppstår tvist om avtalet mellan ”Företagskund” och Trafikverksskolan ska parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas ska tvisten prövas av allmän domstol med Falu tingsrätt som första instans.