Sök och boka kurs

Så behandlar vi personuppgifter (GDPR)

På Trafikverksskolan värnar vi om din personliga integritet och säkerställer en hög nivå av dataskydd. Detta dokument innehåller information som kommer att hjälpa dig fatta ett välgrundat beslut om din relation till oss.

1. Parter och ansvar för behandlingen av personuppgifter

Trafikverket med organisationsnummer 202100–6297, 781 89 Borlänge, är en statlig myndighet som ansvarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Trafikverksskolan, Banskolevägen 11, 262 52 Ängelholm, är Trafikverkets resultatenhet som har som uppdrag att tillhandahålla all utbildning åt myndigheten. Trafikverksskolan behandlar personuppgifter för att utföra sitt uppdrag.

2. Personuppgifter

Personuppgifter är all slags data som direkt eller indirekt kan knytas till en levande fysisk person. En IP-adress kan utgöra personuppgift om den kopplas till en dator som används av en identifierbar fysisk person. Behandling innefattar allt som sker med personuppgifter antingen på ett automatiserat eller manuellt sätt. Insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering är exempel på vanliga behandlingar. Trafikverksskolan samlar vanligen följande uppgifter från/om sina kunder:

 • Efternamn, förnamn
 • E-postadress
 • Postadress, postnummer, postort
 • IP-adresser och cookies
 • Personnummer
 • Betalnings- och kreditinformation Information relaterat till utbildning, yrkeskarriär och arbetsgivare.

Vissa av våra yrkesutbildningar ställer hälsokrav. Enligt EU:s dataskyddsförordning ingår hälsouppgifter i kategorin ”känsliga uppgifter”, som innebär en högre dataskyddsnivå. Vi behandlar den här typen av information i löpande text i enlighet med lagen om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Cookies är små textfiler som lagras på den enhet du surfar på. De lämnar efter sig spår som i kombination med vissa andra uppgifter som tas emot av servrarna och kan användas för identifiering av fysiska personer på nätet. När personidentifiering med hjälp av cookies är genomförbar, betraktas de som personuppgifter.

En ansiktsbild utgör också personuppgift när den erhållits genom en särskild teknisk behandling som möjliggör eller bekräftar identifieringen av en fysisk person. Övriga ansiktsbilder kan betraktas som personuppgifter om personidentifieringen genomförs med hjälp av kompletterande uppgifter som möjligen kan inhämtas i detta syfte.

3. Behandlingsändamål

Trafikverksskolan samlar in dessa personuppgifter om dig som användare eller kund för att kunna tillhandahålla tjänster, fullfölja avtal eller andra rättsliga förpliktelser samt ge dig bästa möjliga service.

De uppgifter som samlas vid inköp av utbildningstjänst är nödvändiga för att hantera ordern, fakturera och skicka inloggningsuppgifter till dig. Samma kontaktuppgifter kan användas för att skicka kursutvärdering och genomföra uppföljning om du samtycker till den här behandlingen. Informationen relaterad till avklarade kurser krävs för att bedöma behörigheten till vidare utbildning eller för att utfärda studieintyg.

Beträffande gymnasie- och högskoleingenjörsutbildningar som arrangeras i samarbete med våra partners – Ängelholms kommun och Lunds Universitet – behandlas de insamlade personuppgifterna i enlighet med tillämplig lagstiftning inom utbildningsområde.

Personuppgifter får användas i marknadsföringssyfte. Kunden har emellertid rätt att invända sig mot denna typ av databearbetning som i vissa fall omfattar profilering. All automatisk behandling av uppgifter som sker för att analysera eller förutsäga användarens köpbeteende och andra likartade preferenser kallas för profilering. Om en person invänder mot denna typ av behandling kommer vi inte längre att bearbeta personens uppgifter i marknadsföringssyfte.

Vi kan komma att fotografera och publicera ansiktsbilder i syftet att informera allmänheten om våra event och verksamhet. Denna typ av behandling har sin grund i myndighetens skyldighet att tillhandahålla information om sin verksamhet. Rätten att invända sig mot denna typ av behandling gäller också här.

4. Principer och rättigheter

Behandling av personuppgifter styrs av en rad principer:

 • Lagenlighet, korrekthet och öppenhet;
 • Behandlingsändamålet ska vara uttryckligt angivet redan vid datainsamlingen;
 • Uppgiftsminimering, data som samlas in ska vara direkt relevanta för syftet;
 • Lagringsminimering, data ska inte lagras längre än nödvändigt
 • Integritet och sekretess;
 • Omedelbar korrigering av felaktigheter.

Den registrerade personen har följande rättigheter:

 • Rätten till information;
 • Rätten att bli glömd;Rätten att begära korrigering av felaktiga uppgifter;
 • Rätten till dataportabilitet;
 • Rätten till att göra invändningar mot en viss behandling;
 • Rätten att föra fram klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten;
 • Rätten att väcka skadeståndstalan i domstol.
   

5. Överföring av personuppgifter till tredje part

Om Trafikverksskolan ämnar att lämna uppgifter till andra organisationer, så kallade mottagare, kommer vi att informera den registrerade om detta senast i samband med att personuppgifterna lämnas ut för första gången. Vi kommer också att informera samtliga mottagare om framtida rättelser, radering av personuppgifter eller begränsningar av behandling som gäller de inlämnade uppgifterna.

När Trafikverksskolan mottar uppgifter från en annan organisation, kommer vi att informera den registrerade om oss, våra kontaktuppgifter samt vilka typer av personuppgifter vi behandlar och syftet med behandlingen.

6. Lagringstider

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. När det gäller en intresseanmälan som inte leder till köp av utbildningstjänst tillämpas en lagringstid på 12 månader räknat från insamlingsdatum.

Beträffande alla våra avtalsförhållande lagrar vi uppgifterna under 36 månader räknat från datum när avtalsförhållandet upphör. Om vissa lagbestämmelser kräver en längre lagringstid kommer vi efterleva dessa lagkrav.

Vad gäller cookies finns det två kategorier: en som raderas direkt när du stänger din webbläsare och en som lagras under ett års tid och därefter raderas.

Undantag för lagringstider gäller behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

7. Incidenthantering

En händelse som påverkar tillgängligheten, integriteten eller sekretessen kallas för personuppgiftsincident. Exempel på personuppgiftsincident kan vara obehörig tillgång, dataförstöring, ändring, förlust eller icke-auktoriserad radering av uppgifter. När en personuppgiftsincident inträffar kommer Trafikverksskolan att bedöma risken för inskränkning av individens rättigheter. Detta görs genom att fastställa allvaret av incidenten samt sannolikhetsgraden av att olika tänkbara negativa konsekvenser inträffar som följd.

Om sannolikheten är låg meddelar vi inte Integritetsskyddsmyndigheten. Däremot meddelas myndigheten om en incident inte kan åtgärdas på lämpligt sätt och inom rimlig tid samt om incidenten medför konkreta risker för den personliga integriteten. Meddelande till Integritetsskyddsmyndigheten skickas inom 72 timmar efter att Trafikverksskolan upptäckt den avvikande händelsen. Dessutom informerar vi alltid den/de drabbade om händelsen och dess omfattning utan onödigt dröjsmål.

8. Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?

Trafikverksskolan tar dataskydd på största allvar, därför har vi kollegor som främst hanterar dataskyddsärenden. Du är välkommen att kontakta oss på trafikverksskolan@trafikverket.se eller på telefon 010-124 30 30

Vår integritetspolicy kan komma att omarbetas i samband med lagändringar. Den senaste versionen av integritetspolicyn kommer alltid att finnas på vår hemsida www.trafikverksskolan.se. Vid mer omfattande uppdateringar kommer du att få information via e-post eller kunna läsa om uppdateringarna på vår hemsida i god tid innan de börjar gälla.