Sök och boka kurs

Förbifart Stockholm

Stockholmsregionen växer snabbare än någon annan stad i Europa. För att göra regionen än mer tillgänglig och möjliggöra att alla kommer fram, bygger Trafikverket en av världens längsta sexfiliga motorvägstunnlar.

UR UTBILDAREN NR. 2, 2024

Tillsammans för projektets bästa

En vägförbindelse väster om Stockholm har planerats sedan slutet av 1930-talet. Utformning av vägen har sett lite olika ut under åren men sträckningen har varit ungefär densamma. Planeringsfasen för projekt E4 Förbifart Stockholm startade 2001. Under 15 års tid har olika yrkesroller och kompetenser arbetat med allt från förstudier och utredningar till tillståndsansökningar och markåtkomst. Initialt är det framförallt jurister, ekonomer och samhällsplanerare på Trafikverkets verksamhetsområde Planering, som planerar en åtgärd för att förbättra infrastrukturen. I detta fall, en ny sträckning av E4 förbi Stockholm. Denna nya sträckning ska leda trafik förbi i stället för genom Stockholm och göra restiden väsentligt kortare. För att lyckas med detta stora projekt krävs en rad olika kunskaper, kompetenser och färdigheter och flera olika yrkesroller som arbetar tillsammans.

Som att bygga om ett kök och samtidigt använda det fullt ut

År 2016 inleddes själva byggfasen med Trafikverkets verksamhetsområde Stora projekt som huvudman. Förutom Trafikverkets egna medarbetare som projektchef, projektledare, projektingenjörer och tekniska specialister, upphandlas kompetens externt hos entreprenörer. Bland annat för att spränga berg så att huvudtunneln och tillfälliga arbetstunnlar kan byggas. Även andra entreprenörer upphandlas för allt från väganläggning och brokonstrutioner vid trafikplatserna ovan jord, till tekniska installationer så som belysning, digitala vägskyltar och kameraövervakning.

– En stor utmaning vi har är där vi ansluter den nya sträckan till befintligt vägnät som i Kungens Kurva eller Ekerö. Här måste vi bygga samtidigt som vi inte får inverka på den befintliga trafiken. Man kan lite likna det vid att du där hemma ska ha ett fullt fungerande kök med alla dess funktioner och samtidigt bygga om det, säger Martin Angbjär, teknikchef på Trafikverket Stora projekt.

Verksamhetsområden arbetar tillsammans

Parallellt med byggfasen, där de sista sprängningarna nu gjorts, har installationsfasen påbörjats. Redan idag kan man ta sig genom hela den 21 kilometer långa sträckan. Vissa delar liknar en färdig tunnel, medan andra fortfarande bara är gruva. Mycket arbete återstår däribland en stor mängd tekniska installationer som nu börjar komma på plats parallellt med byggfasen. Den nya sträckningen beräknas öppna för trafik år 2030.

– Vi var tidiga men ändå något sena med att koppla på Trafikverkets verksamhetsområden Underhåll, Informations- och kommunikationsteknik samt Trafik, som ska ta emot anläggningen och sköta den färdiga vägen. Vi bygger ju inte för byggandets skull utan för att förbättra och förenkla för resenärer, trafikanter och godstransporter. Då är det viktigt att de verksamhetsområden som ska tillgodose driften och säkerheten när sträckan tas i bruk, får en förståelse för vad det är de ska förvalta. Tillsammans kan vi lära av varandra och redan tidigt före och under byggfasen anpassa anläggningen så att driftsättningen blir så smidig som möjligt för både de som jobbar med och färdas på sträckan. Kort och
gott tillsammans för bästa resultat, säger Martin Angbjär.

Kompetensutveckling genom att lära av varandra

Just kompetensutvecklingen hos projektmedarbetarna kommer således mestadels från att lära av varandra, över avdelnings- och verksamhetsgränserna. Man har också påbörjat framtagandet av digitala utbildningar för att smidigt kunna utbilda de som kommer förvalta vägen. Detta gör att efterlevnaden av insikter och lärdomar enkelt kan bevaras och förmedlas vidare efter projektavslut. 

– Det är viktigt att den kunskap som finns och som skapas med projektet och i samverkan med mottagarorganisationen, inte bara blir en kurspärm i en hylla utan att det går att förvalta över tid, helst över hela anläggningens livstid. Genom modulbaserade digitala utbildningar, kan man plocka ut en moduldel och ersätta den med en uppdaterad version, i stället för att göra om en hel utbildning i takt med att arbetssätt och teknik förnyas, förklarar Martin Angbjär. 

Infrastruktursektorn är en framtidsbransch 

Så i ett nästan 30-årigt långt arbete, som ska ta samhället på en ny och smidigare väg förbi Stockholm och därmed möjliggöra regionens fortsatta utveckling, står det klart att det krävs en näst intill oändlig skara yrkesroller med olika kompetenser. Och efter att anläggningen är färdigbyggd kommer det under decennier framåt fortsätta krävas en rad olika kunskaper och färdigheter i takt med att E4 Förbifart Stockholm underhålls och utvecklas. Att infrastruktursektorn är en framtidsbransch med plats för alla möjliga spännande yrkesroller – det är det ingen tvekan om.

Kort fakta om E4 - Förbifart Stockholm

  •  En ny del av E4an från Kungens kurva i
    söder till Häggvik i norr
  •  21 km ny vägsträckning, varav 18 km tunnel
  • 6 nya trafikplatser

Idag går majoriteten av trafiken genom Stockholm via den redan tungt trafikerade Essingeleden. Att ta sig genom Stockholm tar idag mellan 25 minuter till över timmen, beroende på trafik och tid på dygnet. Med Förbifart Stockholm kommer restiden kunna kortas ner till 15 minuter. Restiden för den som ska in i Stockholm minskar också då sträckan innehåller flera på- och avfarter som leder in mot och ut från staden.

Estimerat på mellan 51-53 miljarder kronor.

Nya E4 Förbifart Stockholm beräknas öppna för trafik år 2030.

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyheter från oss