Sök och boka kurs

Trafikverksskolan levererar mer än någonsin

Resultatenhetschefen har ordet i Trafikverksskolans årsrapport för 2023. Läs om Tony Helms tankar om året som gått och framtiden runt hörnan för Trafikverkets utbildningsenhet.

UR TRAFIKVERKSSKOLANS ÅRSRAPPORT 2023

Vi skapar värde för de vi är till för

Kompetensförsörjningsfrågan är helt avgörande för många branscher, så även för infrastruktursektorn. Årligen utbildar Trafikverksskolan närmare 15 000 kursdeltagare inom väg, järnväg och sjöfart, såväl på distans som platsförlagt på ett 50-tal orter runt om i Sverige. Dessutom kompetensutvecklas varje år cirka 50 000 personer närsomhelst, varsomhelst, genom digitala självstudier via trafikverksskolan.se. Vi levererar med andra ord mer utbildning än någonsin och är en framgångsfaktor för kompetensförsörjningen i Trafikverket och branschen.

Vårt bidrag är kompetensförsörjning

Genom vårt uppdrag bidrar vi på Trafikverksskolan till såväl Trafikverket som infrastruktursektorns framtid genom kompetensförsörjning. Som Trafikverkets utbildningsenhet bidrar våra engagerade medarbetare till att göra myndigheten till en attraktiv arbetsgivare där över 500 kurser finns tillgängliga, många digitalt närsomhelst, varsomhelst. Vi säkerställer därmed att vi på Trafikverket har en rådighet över kvalitativ och kontinuerlig kompetens som bidrar till att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Vi bidrar också till ett närmare Sverige genom att utbilda nya och erfarna medarbetare i Trafikverket och branschen digitalt och på distans när det är möjligt, platsförlagt när det behövs. Och när behovet att praktiskt öva att bygga järnvägens olika delar i säker miljö finns vår 32 hektar stora övningsanläggning i Ängelholm som byggts upp och utvecklats under 70 år. Här kan vi koppla samman järnvägens olika delar så att teori, praktik och innovation, inom flera järnvägsområden, kan genomföras parallellt. Under 2023 har utvecklingen och moderniseringen av vår anläggning fortsatt, för att stimulera morgondagens lärande och branschens attraktivitet. Vi har bland annat restaurerat gemenskapsutrymmen samt vår restaurang Rallaren, och våra engagerade medarbetare har på flera olika sätt bidragit till att förbättra övningsområdet.

Lärande är en del av arbetet 

Vi är en lärande organisation i en bransch som efterfrågar kompetens, forskning och innovation för framtidens hållbara transporter och resande. Samtidigt behövs både nya medarbetare till branschen och återkommande certifieringsutbildningar eller fortbildning inom specialområden. För att möta detta mångfacetterade behov av kompetensförsörjning och -förflyttning, arbetar vi kontinuerligt med dagens- och morgondagens lärande. I detta arbete ingår att tillgodose hela Trafikverket, branschen och alla nya medarbetare med skräddarsydda utbildningslösningar som anpassats till olika former av varierat lärande såsom informellt, socialt och formellt, där morgondagens lärande är en central utgångspunkt. Vårt arbete är och kommer alltid vara en pågående förflyttning för att möta våra olika målgruppers unika behov på deras många olika kompetensresor utan slutdestination.

Tillsammans för hållbar kompetens

Under 2023 har vårt trägna arbete med lärande samt en ekonomisk medvetenhet, resulterat i att vi når det årliga lönsamhetsmålet på 3,5% som beslutas av Trafikverkets generaldirektör. Detta är ett resultat av produktivitet, kostnadseffektivitet där medarbetarnas förenade krafter visar prov på att det lilla extra både ger gott resultat och mervärde för kunden i slutänden. Med detta goda resultat i ryggen ser vi med tillförsikt på framtiden och de stora omvärldsfrågor som kommer påverka vår organisation framåt. Tillsammans har varit ett ledord jag enträget kommunicerat under de gånga fem åren. Detta ledord har bland annat visat på goda resultat under 2023 när våra medarbetare växlat upp och tillsammans med Trafikverkets verksamhetsområde Trafik, mött det ökade utbildningsbehovet av tågtrafikledare med anledning av Särskild händelse. Tillsammans är också ledordet som kommer ta oss in i 2024 och vidare, oavsett hur händelser i omvärlden kommer påverka vår bransch i allmänhet och vår organisation i synnerhet. Men här och nu står vi i startgroparna och lägger grunden för en verksamhet som på ett eller annat sätt tillsammans i Trafikverket, ska ta ett fortsatt stort ansvar för framtidens hållbara kompetens inom infrastruktursektorn.

Väl mött!
Tony Helm,
Resultatenhetschef på Trafikverksskolan

Läs Trafikverksskolans årsrapport här

Mer om Trafikverksskolan