Sök och boka kurs

Skapa framgångsrika projekt

Visste du att ungefär 40 procent av allt arbete som sker i organisationer sker i projektform vilket i sin tur påverkar organisationens resultat. Så hur bör vi arbeta med projekt för att uppnå bästa resultat?

Sponsorn ansvarar för att projektets reslutat förvaltas

Ett projekts sponsor utser styrgruppen och är huvudansvarig för hela projektet. Sponsorn ansvarar för projektets effekthemtagning och att utkomsten förvaltas på ett klokt vis. Detta gäller alla typer av projekt på Trafikverket. Stora projekt, underhållsprojekt, investeringsprojekt, verksamhetsutvecklingsprojekt eller projekt inom forskning och utveckling.

Styrgruppen ansvarar för projektets framgång

Projektets styrgrupp är i sin tur ansvarig för projektets framgång. Styrgruppen ska kunna ge vägledning och råd till projektledaren för att tillsammans utvärdera och eliminera risker. ”Man sitter inte i en styrgrupp, man arbetar i en styrgrupp” är en viktig devis.

Sponsorn och styrgruppen är den formella länken mellan organisationens strategi och arbetet som utförs i projektet och de som utför projektstyrningen. Det gör projektstyrningen till ett av organisationens viktigaste forum. Sponsorn tillsammans med styrgruppens sammansättning och dess medlemmars projektinsatser blir därför avgörande för hur framgångsrikt projektet kommer att bli.

Vägled proaktivt i stället för reaktivt

Styrgruppens förmåga att på ett planerat och proaktivt sätt vägleda projekt är viktigt från projektstart till projektavslut. Att vägleda ett projekt proaktivt, istället för reaktivt, ger bäst förutsättningar för projektledningen, både vad gäller att hålla sig inom planerad tid och budget. Dessutom behövs kontinuerliga utvärderingar göras för att se om projektet når de resultat som förväntas.

Exempel på proaktiv styrning är att genom erfarenhetsdelning hjälpa projektledningen med lösningar på svårhanterade risker. Vid ett investeringsprojekt kan det handla om hur man samverkar på bästa sätt. Vid ett verksamhetsutvecklingsprojekt handlar det istället mer om resurssättning av kritiska kompetenser.

Ett exempel på effekthemtagning är att säkerställa att projektets resultat tas i bruk så fort som möjligt. Vid ett investeringsprojekt kan det innebära att driftsätta transportsträckor pö om pö. Medan inom ett verksamhetsutvecklingsprojekt gäller det snarare att snarast möjligt börja använda sig av de resultat som skapas tidigt i projektet. Och för ett underhållsprojekt kan det handla om att hjälpa projektet med att optimera tider i spår.

Trafikverksskolan rustar dig för arbete i projekt

Vill du som jobbar med projekt på Trafikverket lära dig mer om projektarbete och bättre förstå din roll och ansvarsområden som sponsor eller styrgruppsmedlem? Trafikverksskolan har ett stor utbud av olika projektkurser målgruppsanpassade efter roll och funktion. Där får du bland annat lära dig mer om:

  • Hur vi arbetar som mest effektivt i vår styrgrupp
  • Utifrån god praxis, vad funkar i vår organisation
  • Hur vi säkerställer att vi har rätt förmågor, kompetenser och delegeringar inom styrgruppen
  • Bevaka de viktiga perspektiven för att projektet ska lyckas
  • Ge projektledningen den hjälp och stöd de behöver

Trafikverksskolans projektkurser för Trafikverksanställda

Här nedan kan du läsa mer och anmäla dig till några av kurserna.