Sök och boka kurs

Verksamhetens delar

Trafikverksskolans avdelningschefer berättar om året som gått och möjligheter och utmaningar för verksamheten under 2023 och framåt.

UR TRAFIKVERKSSKOLANS ÅRSRAPPORT 2022

Utifrån kunden i fokus och utbildning i centrum har Trafikverksskolans avdelningar utformats. Trafikverksskolans resultatenhetschef är ytterst ansvarig för verksamheten i sin helhet. Tillsammans bildar han, avdelningscheferna, en HR-partner och en chefssekreterare Trafikverksskolans ledningsgrupp.

Chefsstab

Höga krav på kvalitativa utbildningar

Chefsstaben består av resultatenhetschefen, en chefssekreterare samt en central HR-partner. Resultatenhetschefens främsta uppdrag är att leda  Trafikverksskolan i dess dagliga och strategiska arbete.

– Trafikverksskolans organisation har under 2022 fått en viss arbetsro om än i en ny vardag med höga krav på kvalitativa utbildningar i en föränderlig värld med snabba omställningar. Resultat av verksamhetsmålet, att sätta kunden i fokus och utbildning i centrum genom ett aktivt medarbetarskap och ledarskap, syns nu i än mer kvalitativa utbildningar, ett positivt ekonomiskt resultat och inte minst nöjda kunder.

Tony Helm, resultatenhetschef

Verksamhetsstyrning

Vi har nått vårt lönsamhetsmål

Avdelningens främsta uppgift är att stödja Trafikverksskolans medarbetare och kunder i frågor som rör ekonomi, IT-system, miljö och arbetsmiljö samt byggnader och utemiljö. Dessutom vägleder avdelningen medarbetare att fatta affärsmässiga och ekonomiskt hållbara beslut.

– Såhär i pandemins kölvatten har fokus under året varit att åter sträva mot vårt årliga lönsamhetsmål på 3,5% som Trafikverket fastställt. Ett mål som vi uppnått under 2022. En viktig del i att lyckas med detta mål är att fortsätta arbeta med den ekoomiska medvetenheten i verksamheten och tillsammans med planerare och utvecklare sätta träffsäkra prognoser och tertialsbudgetar. Vi har också påbörjat ombyggnaden av restaurangen inför att vår nya krögare och samarbetspartner Erikslund ska vara på plats. Under 2023 kommer vi fortsätta upprustningen av våra fastigheter där bland annat receptionen står näst på tur.

Titti Eliasson, chef för avdelningen verksamhetsstyrning

Marknad och kommunikation

Öka söktrycket på utbildningar och program

Avdelningen har den primära samlade kontakten med Trafikverksskolans kunder och arbetar för att kunden i fokus ska genomsyra hela verksamheten. Med målet att fylla utbildningsplatser och därmed maximera försäljningen genomförs olika kommunikationsinsatser från marknadsaktiviteter till medierelationer. I avdelningen ingår också en kundstödsfunktion.

– Det finns nu åter stora möjligheter att fylla kompetensluckorna och det uppdämda behovet av väg- och järnvägskurser som skapats under pandemiåren. Vårt fokus är och kommer att ligga på att attrahera nya medarbetare till branschen genom att öka antagningstrycket till våra studiemedelsfinansierade utbildningar, men även till Trafikverkets tågtrafikledarprogram. Utmaningarna ligger och kommer att ligga i att återknyta de kundrelationer och samarbeten som lagts på is under pandemin men också planera för en utbildningshorisont som passar branschen såhär post  corona och i en ihållande lågkonjunktur.

Jenny Bjälkefors, chef för avdelningen marknad och kommunikation. 

Järnvägsutbildning

Nya övningsanläggningar och nytt pedagogiskt förhållningssätt

Avdelningen levererar järnvägsutbildningar inom områdena signal, tele och el till såväl Trafikverket som externa branschaktörer. Utbildningarna bedrivs främst av interna utbildare med expertkompetens på sitt område och ofta på plats i vår unika övningsanläggning i Ängelholm.

- Under året har vi arbetat mycket med vårt pedagogiska förhållningssätt tillsammans med alla våra interna järnvägsutbildare. Vi har också genomfört de första kurserna i vår nya ALEX-anläggning samt i vårt ställverk 95 som uppgraderats med ny teknik. En av de största utmaningarna under året har varit att på nytt fylla våra kurstillfällen med max antal deltagare, som under pandemin varit reducerade som smittskyddsåtgärd.

Thomas Frost, chef för avdelning järnvägsutbildning

Väg- och järnvägsutbildning

Komplexa utbildningar med hög kvalitet

Avdelningen levererar utbildningar i nom väg och järnvägsområdena bana, fordon och trafiksäkerhet till såväl Trafikverket som externa branschaktörer. Kurserna genomförs runt om i Sverige, främst av interna utbildare med expertiskunskap. 

– Medarbetarna har under året fortsatt utveckla våra kurser efter våra kunders önskemål och behov. På många av kurserna varvas nu praktiska  moment i vår unika övningsanläggning i Ängelholm, med ett mer varierat lärande och fler digitala inslag före och efter själva kurstillfället. Under 2023 kommer vi fortsätta att på samma sätt leverera komplexa utbildningar med hög kvalitet inom både väg och järnväg. Vi ser också fram emot ett utökat samarbete med entreprenörer och utbildningsanordnare i Danmark, Norge och Finland för en gemensam kompetenssatsning inom den nordiska infrastruktursektorn.

Peter Olsson, chef för avdelningen väg- och järnvägsutbildning

Uppdragsutbildning

Ett aktivt medarbetarskap möjliggör högre beställningstryck 

Avdelningen ansvarar för utveckling, planering och genomförande av kurser och längre utbildningar åt Trafikverkets verksamhetsområden Trafik, Förarprov och Färjerederiet.

– Vi har i år mottagit fler utbildningsbeställningar än väntat och kommer under nästa år utbilda rekordmånga tågtrafikledare åt Trafikverket. Detta är givetvis superroligt men en utmaning i att med befintlig personalstyrka leverera kvalitet samtidigt som vi håller en god arbetsmiljö. Men tack vare  medarbetarnas arbete med aktivt medarbetarskap har vi lyckats mycket bra. Vi har också arbetat mycket med samverkan och varit bryggan mellan
olika verksamhetsområden inom Trafikverket. Ett arbete som kommer att fortsätta intensifieras under 2023. Vi ser med tillförsikt på hur detta samarbete kommer att gynna Trafikverkets kompetensförsörjning framförallt för de operativa rollerna.

Jenny Ståhl, chef för avdelningen uppdragsutbildning

Nationella program och utbildningar

Varierat lärande anpassat till Trafikverkets nya vardag

Avdelningen utvecklar, producerar och planerar såväl digitala som utbildarledda kurser åt Trafikverkets alla medarbetare. De utbildarledda kurserna leds av externa utbildningskonsulter, trafikverksmedarbetare med expertkompetens inom området eller Trafikverksskolans egna utbildare. Avdelningen ansvarar också för skolans studiemedelsfinansierade utbildningar på gymnasie-, yrkeshögskole- och högskolenivå. 

- Arbetet med ett varierat lärande som bland annat är anpassat till Trafikverkets nya vardag, med färre resor och mer distans, har verkligen tagit fart under året. En specialpedagog har anställts på avdelningen för att stötta vår fortsatta pedagogiska utveckling på skolan. Vi har även identifierat förbättringsområden inom våra tekniska Yh-utbildningar för att nå en bättre måluppfyllelse. Sist men inte minst slog vi rekord i antalet ansökningar till vår lokförarutbildning. Att över 1500 personer vill studera hos oss är vi otroligt stolta över och ett bevis på att vår utbildning håller mycket hög kvalitet.

Tobias Fahlén, chef för avdelningen nationella utbildningar och program

Mer om Trafikverksskolan