trafikverket
Föreläsare står framför åhörare.

Trafikverksskolans pedagogiska förhållningssätt
Ett vägledande dokument kring vår syn på undervisning och lärande


Vårt pedagogiska förhållningssätt beskriver vår syn på utbildning, undervisning och lärande. Ämnesområdet pedagogik är under ständig utveckling, vi följer utvecklingen och ser arbetet med Trafikverksskolans pedagogiska grundsyn som en ständigt pågående process.

I dokument som finns att ladda ner här på sidan presenteras och förklaras de pedagogiska utgångspunkter och begrepp som är centrala hos Trafikverksskolan i sin helhet. Men här nedan kan du ta del av en sammanfattande text om vårt pedagogiska förhållningssätt.

Vårt pedagogiska förhållningssätt
Det pedagogiska förhållningssättet är ett samspel mellan vår pedagogiska grundsyn samt vår vilja att alltid ha kunden i fokus, vilket innebär att såväl våra beställare som våra kursdeltagare ska uppleva oss som professionella och flexibla. Strävan är att vår kund alltid upplever att vi möter behoven med en hög kvalité i alla våra åtaganden.

Vårt före-, under- efterperspektiv som illustration<br />

Vår pedagogiska grundsyn
Trafikverksskolans pedagogiska grundsyn utgörs av vår syn på undervisning och lärande. Vi som arbetar på Trafikverksskolan ser utbildning som en målinriktad process för lärande, vars syfte är att generera relevant kunskap, färdighet och kompetens. Kunskapen, färdigheten och kompetensen formas hos den enskilde kursdeltagaren men utbildaren är ansvarig för att skapa goda förutsättningar för att möjliggöra och främja lärandet. Detta görs med hjälp av lämpliga läraktiviteter och ett varierat lärande.

Kunskap, färdighet och kompetens
Trafikverksskolans utbildningar utgår från den utbildningsvetenskapliga forskningens syn på kunskap och lärande. Begreppet kunskap bryts då ned i tre olika kunskapsformer:
  • kunskap
  • färdighet
  • kompetens
Kunskap utvecklas till färdighet och mynnar slutligen ut i kompetens, där de grundläggande kvaliteterna blir allt djupare.

Varierat lärande
Lärande är komplext och alla lär sig på olika sätt, vilket utbildaren förväntas ha i åtanke när undervisningen planeras och genomförs. Ett varierat lärande innebär att kursdeltagarna får möjlighet att ta in kunskapen på flera olika sätt och i olika sammanhang. Varierade undervisningsformer och undervisningsmetoder är därför att rekommendera.

Före, under och efter
Ett vanligt sätt att tänka kring utbildning är att använda sig av begreppen före, under och efter. Det skiljer sig från tidigare upplägg där kunskapen förmedlats enbart vid de lärarledda kurstillfällena. Med före-, under- och efterperspektivet förläggs lärandeprocessen över tid, något som forskning visar är positivt för inlärningen. I illustrationen nedan ges exempel på hur före, under och efter-perspektivet kan se ut på en utbildning och ett varierat lärande för att ge kursdeltagarna de bästa förutsättningarna för lärande.

Vårt före-, under- efterperspektiv som illustration<br />