trafikverket
 • Våra Kurser
 •  / 
 • Järnväg
 •  / 
 • Säkerhet
 •  / 
 • Elsäkerhet


 • Järnväg - Säkerhet - Elsäkerhet

  För att vara behörig att utföra vissa arbetsuppgifter samt kunna inneha elsäkerhetsfunktioner på Trafikverkets elanläggningar ställs krav på utbildning. Kraven finns att läsa i Trafikverkets TDOK 2014:0994. Trafikverksskolans kurser uppfyller de krav som ställs med avseende på utbildning men det är av yttersta vikt att övriga krav enligt föreskriften uppfylls. De förkunskapskrav som anges för respektive kurs avser endast det som bedömts viktigt för att tillgodogöra sig kursinnehållet. Två andra dokument som berör elsäkerhet specifikt för järnvägen är: TDOK 2014:0415 - Elsäkerhetsföreskrifter för trafikplatser TDOK 2015:0223 - Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar.


  Byggherreansvar enligt ellagstiftningen

  Är du intresserad av att lära dig mer om regelverket kring ansvar enligt ellagen? Efter denna kurs kommer du både känna till vad som gäller för innehavare av elektriska starkströmsanläggningar, för elinstallationsföretag avseende registrering och vilka regler som elinstallatörers behöver efterleva. Du kommer också ha kännedom om Trafikverkets krav och rutiner kring elsäkerhet. BEBYGGEL

  1 dag  Elsäkerhetsledare för arbetsmaskiner

  Behöver du utöka dina kunskaper inom elsäkerhet för att kunna arbeta som elsäkerhetsledare för maskiner? Under denna kurs lär du dig om hur olika arbetsmaskiner får användas i Trafikverkets anläggningar. BEELAKMASK

  2 dagar  Elsäkerhetsledare för banarbete

  Behöver du utöka dina kunskaper inom elsäkerhet för att kunna arbeta som elsäkerhetsledare för bantekniska arbeten? Under denna kurs lär du dig om elsäkerhetsföreskrifter för Trafikverkets bantekniska anläggningar. BEELAKBAN

  1 dag  Elsäkerhetsledare för klen- och lågspänningsanläggningar

  Behöver du utöka dina kunskaper inom elsäkerhet för att kunna arbeta som elsäkerhetsledare för klen- och lågspänningsanläggningar? Under denna kurs lär du dig om elsäkerhetsföreskrifter för Trafikverkets lågspänningsanläggningar. BEELAKLSP

  1 dag  Elsäkerhetsledare/kopplingsledare för kontaktledning och tågvärme

  Vill du kunna arbeta som elsäkerhets- och/eller kopplingsledare för kontaktlednings- och tågvärmeanläggningar och saknar sista steget? Under kursen fördjupar dina kunskaper om kontaktlednings- och tågvärmeanläggningar ur ett elsäkerhetsperspektiv. Du lär du dig elsäkerhetsplanering utifrån scheman och ritningar samt olika aktörers uppgifter och hur de berörs av elsäkerhetsplaneringen. BEELAK

  5 dagar  ESA 19 - Grund

  Vad gäller egentligen enligt ESA 19? På den här kursen lär du dig hur ansvaret för elsäkerheten är fördelat och vad som avses med riskhantering. Du får också en förståelse för vad en skötselåtgärd är och när den övergår till ett planerat arbete, samt arbetsmetoder nära och med/utan spänning. BEESA19

  1 dag  Föreskrift - TDOK 2015:0223

  Vill du fördjupa dina kunskaper om elsäkerhet i Trafikverkets järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar? I denna kurs lär du dig om elsäkerhetsfunktioner och arbetsmetoder för elektriskt arbete inom Trafikverkets högspännings- och tågvärmeanläggningar. Du får också lära dig vad som gäller för speciella arbeten samt att hantera avvikelser och olyckor inom Trafikverkets anläggningar. ...

  1 dag  Lärarkurs i föreskrift - TDOK 2015:0223

  Ska du genomföra kurs baserad på Trafikverkets elsäkerhetsföreskrifter TDOK 2015:0223? Under denna kurs kommer du lära dig att planera och genomföra kurser utifrån lärarmaterialet. Du kommer också lära dig att kontrollera elevers kunskapsnivå samt att utfärda betyg. BEARBELANL

  1 dag  Repetition för elsäkerhets- och kopplingsledare

  Vill du behålla din behörighet som elsäkerhets- och kopplingsledare? På kursen repeterar och befäster du dina kunskaper. Du får också ta del av tillbud och olycksfall samt nyheter inom ditt område. BEELAKR

  1 dag  Tillsättning av elsäkerhetsledare

  Vill du fördjupa dina kunskaper inom elsäkerhet för att kunna tillsätta elsäkerhetsledare? Under denna kurs blir du förtrogen med de arbeten och arbetsmetoder som gäller för olika elsäkerhetsfunktioner samt vad som krävs av den som tillsätter dessa. Du får också kunskap om relevanta delar i Trafikverkets elsäkerhetsrutiner. BETILLELA

  2 dagar