trafikverket
 • Våra Kurser
 •  / 
 • Järnväg
 •  / 
 • Säkerhet


 • Järnväg - Säkerhet

  Säkerhetstänkandet genomsyrar all verksamhet inom järnvägen. För att få vistas och arbeta inom spårområdet ställs krav på olika el- och trafiksäkerhetsutbildningar. Dessa finner du hos Trafikverksskolan. Våra säkerhetsutbildningar genomförs frekvent och kan vid behov förläggas ute hos kunden. Kurserna innehåller en blandning av teori och praktik där praktikavsnitten i de flesta fall genomförs i spårmiljö.


  Bangårdssäkerhet

  Kurser för nödlägesplanering på bangårdar. Vid akuta händelser på en bangård t ex brand, urspårning, farligt gods mm inträder en nödlägesberedskap som beskriver åtgärder för att säkra liv och lem.


  Elsäkerhet

  För att vara behörig att utföra vissa arbetsuppgifter samt kunna inneha elsäkerhetsfunktioner på Trafikverkets elanläggningar ställs krav på utbildning. Kraven finns att läsa i Trafikverkets TDOK 2014:0994. Trafikverksskolans kurser uppfyller de krav som ställs med avseende på utbildning men det är av yttersta vikt att övriga krav enligt föreskriften uppfylls. De förkunskapskrav som anges för ...


  Repetitionskurser

  Repetitionskurser för respektive trafiksäkerhetsfunktion bidrar till att bibehålla ett högt säkerhetsmedvetande vid utövandet. Kurserna kombinerar nyheter inom behörighetens område med fördjupning i gällande regelverk.


  Trafiksäkerhet

  För att ha tillträde till och arbeta på den järnvägsinfrastruktur Trafikverket förvaltar ställs det arbetsmiljö – och trafiksäkerhetskrav. Kurserna ger rätt kompetens och behörighet för att kunna förflytta sig och arbeta i spårområdet.


  Utredning av olyckor och tillbud

  I samband med olyckor och tillbud inom järnvägen krävs kompetens för att leda verksamheten på plats, samla fakta om händelsen och utreda vad som hänt. Kurserna kombinerar teori och praktik för att ge rätt förutsättningar att utföra respektive uppdrag.